Bosgra Onderzoek

Plan Do Check Act PDCA cyclus

De PDCA-cyclus geeft het principe weer van continue verbetering en wordt gevormd door de facetten Plan-Do-Check-Act. Met dit principe wordt aangegeven dat voor het bereiken van een hogere kwaliteit een continue cyclus op gang moet worden gebracht van het plannen van acties, het ten uitvoer brengen van geplande acties, het checken of de resultaten van de acties werkelijk zijn zoals was beoogd, en het bijsturen of bijstellen van de uitvoering of plannen naar aanleiding van de checkresultaten.

Hieronder is de PDCA-cyclus visueel weergegeven.

Plan: Plannen van activiteiten en stellen van doelen

–        Waarop is het beleid gebaseerd, wat moet worden bereikt, wat is de samenhang met andere beleidsdoelstellingen, hoe is de verantwoording geregeld.

–        Hoe wordt meting opgezet, waar en wanneer wordt gemeten, wat zijn de maatstaven, scenario’s voor vervolgactiviteiten.

Do: Uitvoeren van de geplande activiteiten

–        Wat zijn de concrete acties, wat zijn kritische succesfactoren, wie zijn bij de uitvoering betrokken, welke middelen worden ingezet, waarover en hoe wordt gecommuniceerd.

–        De feitelijke uitvoering van de meting en het bewerken van de gegevens.

Check: Nagaan in hoeverre de afgesproken doelen zijn gerealiseerd

–        Welke resultaten worden gemeten, wat zijn de doelgroepen, hoe wordt de voortgang bewaakt.

–        De vergelijking met voorgaande jaren, met de gestelde doelen, met de gegevens van concurrenten en excellente organisaties.

Act: Analyse van afwijkingen en aanpassen van het proces

–        Hoe wordt geëvalueerd, wat wordt er met de uitkomsten van de metingen gedaan en wat moet er veranderen.

–        Analyse van de gegevens en de daaruit te trekken leerervaringen: wat moet anders en in welke organisatiegebieden worden maatregelen genomen. Een gemeten verschil kan leiden tot enkelvoudige correcties (‘single loop learning’) door het wegnemen van de oorzaak van de afwijking of tot ‘double loop learning’ met de vraag waarom dit soort afwijkingen eigenlijk ontstaat

De PDCA cyclus is een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossen ontwikkeld door William Edwards Deming. Deming heeft zijn cirkel gebaseerd op de verbetercirkel van de natuurkundige Walter A. Shewhart.

Bosgra Onderzoek