Bosgra Onderzoek

Medewerkersonderzoek & cultuurmeting ingekort

De meeste klinieken combineren het medewerkersonderzoek met de cultuurmeting, omdat dan ook de cultuur rondom patiëntveiligheid helder in kaart wordt gebracht. Door het combineren van deze twee onderzoeken, is het een lange vragenlijst waar bovendien een aantal dubbelingen in zitten omdat de cultuurmeting door Nivel is ontwikkeld en niet door Bosgra Onderzoek. We gaan in overleg met onze opdrachtgevers de cultuurmeting nu inkorten door de dubbelingen eruit te halen. De benchmarkvragen blijven uiteraard intact zodat u wel goed met vorige jaren kan blijven vergelijken.

Het afgelopen jaar zien we een grote toename in het aantal medewerkers-onderzoeken dat we voor klinieken mogen uitvoeren. Hierdoor is onze benchmark voor het medewerkersonderzoek nog beter geworden.

Informatie over medewerkersonderzoek & cultuurmeting


Naast de ervaring van de patient is het voor kwaliteitsverbetering belangrijk om het perspectief van de medewerker gevalideerd in kaart te brengen. 
Het medewerkerstevredenheidsonderzoek van Bosgra Onderzoek is volledig afgestemd op de onderwerpen die spelen bij zorginstellingen. Gecombineerd met de cultuurmeting over patiëntveiligheid krijgt u een zeer compleet beeld van de mening en ideeën van uw medewerkers. En u krijgt op een heldere manier inzichtelijk waar de mogelijkheden voor verbetering liggen in uw organisatie. Download hier de leaflet over medewerkersonderzoek

  • Combineren met cultuurmeting VMS
  • Volledig anoniem voor medewerkers
  • Complete vragenlijst voor de zorg

Vragenlijst ontwikkeld voor de zorg
Bosgra Onderzoek biedt een bewezen vragenlijst voor medewerkersonderzoek in de zorg en is wetenschappelijk verantwoord qua opzet. De opzet is flexibel, u kunt naast de gestandaardiseerde vragenlijst gratis 10 vragen toevoegen. De vragen van het medewerkersonderzoek bevatten de deelgebieden functie, werkdruk, leidinggevende, arbeidsvoorwaarden en samenwerking & werksfeer. Bosgra Onderzoek heeft een methode ontwikkeld om deze deelgebieden door objectieve vraagstelling grondig in kaart te brengen. Het onderzoek kan online worden ingevuld, ook via iPad en mobiel. De online vragenlijst wordt met uw logo en in uw huisstijl opgemaakt.

Ontdek de ideeën van uw medewerkers voor verbetering van communicatie, veiligheid & kwaliteit van zorg.

Combineren met cultuurmeting VMS
Het medewerkersonderzoek wordt meestal gecombineerd met de Nederlandse vragenlijst over cultuurmeting COMPaZ-SCOPE ontwikkeld door UMC Utrecht en het NIVEL. Dit onderzoek meet de cultuur rond patiëntveiligheid in de organisatie. Het voorkomen van onveilige situaties, bijvoorbeeld rond de diagnostiek, medicatie, communicatie of overdracht staat sterk in verband met de veiligheidscultuur in een organisatie. De cultuurmeting geeft hierin goed inzicht.

Volledig anoniem voor medewerkers
Dit onderzoek wordt door het onafhankelijk bureau Bosgra Onderzoek gegarandeerd anoniem verwerkt. Hiervoor worden strikte afspraken gemaakt tussen de opdrachtgever en Bosgra Onderzoek, zodat medewerkers zich vrij voelen bij het antwoorden.

Rapportages realtime, vergelijken tussen afdelingen
De kliniek heeft direct inzicht in de resultaten via de realtime online rapportage omgeving, net zoals bij het patiënttevredenheidsonderzoek van Bosgra Onderzoek. Deze rapportages bevatten uitgebreide statistieken, grafieken etc. Er kan eenvoudig vergeleken worden tussen afdelingen/locaties.

Meer informatie aanvragen

Indicatoren Cataract voor Zorginstituut

Cataract staat op de Transparantiekalender en daarom is het verplicht om daarover kwaliteitsgegevens aan te leveren. De deadline voor de indicatoren van 2019 bij gegevensmakelaar voor de ZBC’s Desan is 15 april 2020. Bij indicator 3a vult u ja in als Bosgra Onderzoek het PROMs Catquest onderzoek voor u uitvoert. Wij zijn een geaccrediteerde meetorganisatie volgens de eisen van het Zorginstituut (ISO 20252).  De gegevens voor de indicatoren 3b, 3c en 3d leveren wij u voor eind maart aan. In de Rapportage PROMs scores vermelden we de pre- en postoperatieve verschilscores inclusief betrouwbaarheidsintervallen. Het aanleveren van de indicatoren 3b, 3c en 3d zijn niet verplicht. 3a is verplicht. Download hier de Indicatorenset Cataract

Benchmark Cataract

Over het meetjaar 2019 zal Bosgra Onderzoek wederom een rapport opleveren met de totaal verschilscore van de oogklinieken vergeleken met de Bosgra benchmark PROM Catquest. Deze benchmark bevat de PROMs metingen van 11 oogklinieken en is daarmee een robuuste benchmark die ervoor zorgt dat de PROM resultaten beter te interpreteren zijn. Door een vergelijking te maken tussen het benchmark pre-operatief gemiddelde en datzelfde cijfer voor de eigen kliniek, wordt duidelijk wat de ervaren kwaliteit van het zicht van de patiënten voor de operatie van uw kliniek is in vergelijking met het gemiddelde. Als dat bijvoorbeeld relatief hoog is, dan heeft dat een negatieve invloed op de hoogte van de verschilscore.

De verandering/verschilscore in PROM-score wordt berekend als het verschil tussen de PROM-score na de ingreep (‘post’) en de PROM-score vóór de ingreep (‘pre’). Een negatief resultaat impliceert een verbetering in de gezondheidstoestand van de patiënt met betrekking tot de aandoening- gerelateerde klachten.

PROM Catquest per 2020 in ieder geval invullen in maart en nameting over juni

Het NOG is overeengekomen voor de PROM Catquest (te weten indicator 3b: Het percentage patiënten dat de PROMs Catquest preoperatief heeft ingevuld & indicator 3c: Het percentage patiënten dat de PROMs Catquest postoperatief heeft ingevuld) over te gaan van continu meten naar het instellen van de meetmaand.

De pre-operatieve meetmaand staat gepland van 1 t/m 31 maart 2020 en postoperatieve meetmaand van 1 t/m 30 juni 2020. Het doel van het NOG is om de registratielast te verminderen en een hogere representatieve respons te verkrijgen waardoor het meer kwalitatieve informatie zal gaan opleveren. Een hogere respons lijkt ons als Bosgra Onderzoek echter niet een resultaat van deze meetmethode. We adviseren oogklinieken om in ieder geval alle cataract patiënten pre-operatief te gaan meten in maart en in juni postoperatief te meten omdat deze cijfers aangeleverd moeten worden aan het Zorginstituut.

Het meten in deze twee maanden zal voor de meeste oogklinieken een heel laag aantal responses opleveren. Daardoor zijn de resultaten niet betrouwbaar en representatief. Bovendien vereisen zorgverzekeraars in toenemende mate hoge responses voor PROMs. Daarom adviseren we klinieken om de PROM Catquest continu te meten in 2020, met in ieder geval pre-operatief meting in maart en nameting over juni. Deze cijfers uit de meetmaanden kunnen we dan seperaat aanleveren in maart 2021 voor de Indicatoren Cataract.

Indicatoren MSZ voor IGJ: deadline 28 februari

De deadline voor het aanleveren van de Indicatoren Medisch Specialistische Zorg aan de IGJ is dit jaar op 28 februari. De grote indicatorenset bevat ook vragen over het patiëntervaringsonderzoek. In de IGJ indicatoren van 2019 en 2020 hoeft u niet meer in te vullen welke vragenlijst u gebruikt en wordt niet meer gevraagd naar het aantal patiënten dat een rapportcijfer onder de 5 gegeven heeft.

Bij indicator 18.3.2 vult u Ja in bij de vraag: Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten waarbij u systematisch de tevredenheid betreffende de zorgverlening onderzocht?
U vult bij de volgende vraag het aantal responses in van het patiëntervaringsonderzoek (Aantal patiënten, waarbij u systematisch de tevredenheid betreffende de zorgverlening onderzocht heeft in het verslagjaar?). Dit aantal vindt u bovenaan een standaardrapport van de KliniekenMonitor, neem zowel volledig ingevuld als gedeeltelijk ingevuld mee in het aantal. Zie het voorbeeld hieronder. In een onderzoeksverantwoording of uitgebreide rapportage vindt u het aantal in het hoofdstuk Opzet patiëntervaringsonderzoek bij de rij: Respons – aantal. Download hier de indicatorenset.

 

ZKN Congres op donderdag 7 juni

Aanstaande donderdag 7 juni 2018 om 12.00 uur start het ZKN congres in de Fokker Terminal in Den Haag.  Bosgra Onderzoek is wederom met een stand aanwezig op het congres. We zullen daar een live demonstratie tonen van onze onderzoeken en we geven u graag informatie over de KliniekenMonitor, PREM MSZ, PROMs en medewerkersonderzoek/cultuurmeting VMS.  Het thema dit jaar sluit goed aan bij zorgonderzoek, namelijk “in verbinding met de patiënt”. Vier vooroplopende klinieken zullen delen hoe zij daar op innovatieve wijze invulling aan geven, drie daarvan zijn opdrachtgever van Bosgra Onderzoek (Bergman Clinics, Rugpoli, Andros/Gynos). Wij wensen hen veel succes als spreker. Zie hier het complete programma en om u aan te melden. Het congres is het ideale moment om elkaar te ontmoeten. We hopen u donderdag te zien in Den Haag.

Aulien van Ginneken geeft uitleg over onze dienstverlening op het ZKN Congres

 

In 2016 mochten we Minister Schippers uitleggen hoe Bosgra Onderzoek de transparantie van kwaliteit van zorg versterkt.

 

 

AVG en zorgonderzoek

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei in werking getreden. Deze wet kent een aantal striktere eisen met betrekking tot persoonsgegevens. Kwaliteitsonderzoek valt net als bij de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens niet onder het strenge Direct Marketing regime, maar onder het soepelere onderzoeksregime. Verbetering van de kwaliteit van zorg is een gerechtvaardigd belang om patiënten te mogen benaderen voor onderzoek.

Wij verwerken bij onze onderzoeken persoonsgegevens in opdracht van onze opdrachtgevers. Het afsluiten van een verwerkersovereenkomst is dan verplicht. Om ervoor te zorgen dat onze opdrachtgevers voldoen aan de AVG hebben we een verwerkersovereenkomst opgesteld die aan alle nieuwe eisen voldoet specifiek voor zorgonderzoek. Dat is belangrijk omdat er een verschil zit in de eisen die gesteld worden aan een verwerkersovereenkomst voor bijvoorbeeld een softwareleverancier en een onderzoeksbureau. In onze verwerkersovereenkomst staan bijvoorbeeld de informatieverplichting, bewaartermijn, specifieke omschrijving van de bij onderzoek verwerkte persoonsgegevens en de beveiligingsmaatregelen voor onderzoek die Bosgra Onderzoek getroffen heeft. Wij hebben nu met vrijwel al onze opdrachtgevers een verwerkersovereenkomst afgesloten, heeft u daar vragen over dan kunt u contact opnemen met Johannes Bosgra via j.bosgra@bosgraonderzoek.nl.

In de verwerkersovereenkomst staat ook alle informatie voor het verwerkingsregister dat u dient op te stellen.

Bosgra Onderzoek wil er graag voor zorgen dat haar opdrachtgevers voorop blijven lopen in het voldoen aan alle eisen die gesteld worden. Daarom zijn we voortdurend bezig met verbetering van privacy en informatiebeveiliging:

  • Wij voldoen aan de AVG en NEN 7510 eisen en houden ons aan de Gedragscode Onderzoek en Statistiek van MOA en de Europese gedragscode van ICC ESOMAR.
  • Privacy by design & Privacy by default door te pseudonomiseren, anonimiseren, zo weinig mogelijk gegevens te vragen en door de onderzoekssoftware zodanig te ontwerpen dat informatiebeveiliging standaard is via bijvoorbeeld encryptie van adressen en SSL links in uitnodigingen.

Volgende pagina »

Bosgra Onderzoek