Bosgra Onderzoek

Privacy

Uw privacy
Bosgra Onderzoek neemt de privacy van de deelnemers aan haar onderzoeken zeer serieus. Bosgra Onderzoek is aangesloten bij de MarktOnderzoeksAssociatie (MOA). Als lid van de MOA houdt Bosgra Onderzoek zich bij het uitvoeren van een marktonderzoek aan de internationale code voor het marktonderzoek, die is opgesteld door de Europese Vereniging voor Marktonderzoek ESOMAR in samenwerking met de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) en aan de gedragscode inzake de bescherming van de privacy.

Uw gegevens worden anoniem verwerkt
De antwoorden die u ons verstrekt zullen als vertrouwelijk worden behandeld. Dit betekent dat uw gegevens uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van het onderzoek. We zullen uw gegevens nooit gebruiken om u iets te verkopen of toe te sturen. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden en worden anoniem verwerkt en gerapporteerd aan onze opdrachtgever. Door deze werkwijze is het vrijwel onmogelijk om persoonlijke informatie te achterhalen.

Toegang tot gegevens
Zoals bij elke vorm van marktonderzoek, is uw medewerking altijd vrijwillig. U heeft het recht ons op elk moment in het onderzoek of daarna te vragen de vastgelegde gegevens geheel of gedeeltelijk te laten verwijderen. Voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar zullen wij zo’n verzoek uitvoeren.
Slechts een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot de informatie die u ons verstrekt. Zij hebben alleen toegang voor het uitvoeren van data-analyse en kwaliteitscontrole.

De internationale code voor het marktonderzoek
De internationale code voor het marktonderzoek regelt de ethische en zakelijke basisprincipes van de uitvoering van markt- en opinieonderzoek zoals:
•    De rechten van de respondent.
•    De waarborg van de anonimiteit van de respondent.
•    De beroepsmatige verantwoordelijkheid van de onderzoeker.
•    De wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden van onderzoekers en opdrachtgevers.

Meer informatie:
http://www.moaweb.nl/Gedragscodes/internationale-gedragscodes-en-richtlijnen/

Bosgra Onderzoek